Od 22 lipca już po raz kolejny mieszkańcy mogą starać się o dotację na zadrzewienie, zakrzewienie i ukwiecenie swoich nieruchomości. Miasto ustaliło termin składania wniosków i przygotowało odpowiednie formularze.

Mieszkańcy Starogardu mogą starać się o dotację z budżetu Miasta na urządzenie zieleni na swoich posesjach lub na pozostałych gruntach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od ich właścicieli. Wnioski na utworzenie nowego miejsca zieleni w mieście lub zagospodarowanie i zabiegi pielęgnacyjne już istniejącej zieleni mogą składać nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dotację można otrzymać na:
1) zakup materiałów do nasadzeń wieloletnich (drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych/bulwiastych); minimalny obwód pnia sadzonek drzew mierzony na wysokości 100 cm powinien wynosić 12 cm;
2) wymianę gleby na żyzną;
3) wykonanie systemu napowietrzającego – dotyczy drzew;
4) wykonanie stabilizacji (palików i/lub podziemnego systemu stabilizującego) – dotyczy drzew;
5) ułożenie agrowłókniny;
6) ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami lub korą;
7) założenie trawników i/lub łąk kwietnych;
8) zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni;
9) zabiegi zabezpieczające istniejący drzewostan, w tym założenie wiązań i podpór;
10) korowanie.
Wnioskować można o zwrot części poniesionych kosztów zarówno jednego, jak i wielu z wymienionych wyżej zadań.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:
1) wykazywanie się przez beneficjenta tytułem prawnym władania nieruchomością, na której planuje się urządzenie zieleni lub dysponowanie nieruchomością na podstawie pisemnej zgody pozyskanej od jej właściciela (w formie oświadczenia składanego przez beneficjenta);
2) bezpośrednie przyleganie terenu, na którym ma zostać urządzona zieleń, do terenów publicznych oraz widoczność nasadzeń, tj. brak pełnych ogrodzeń, murów, wysokich żywopłotów, gęstych szpalerów drzew itp. na działce lub jej części, na której planowane są nasadzenia, od strony terenów publicznych.
Zwrotowi podlegać będzie 75% poniesionych kosztów, które Komisja powołana przez Prezydenta Miasta uzna za konieczne dla wykonania zadania i które wnioskodawca udokumentuje po zakończeniu przedsięwzięcia. Dotacja nie będzie mogła być jednak większa niż 3 tys. zł brutto.
Aby uzyskać takie dofinansowanie, należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Formularz wniosku:
Wniosek o udzielenie dotacji- w zielone gramy
Prawidłowo wypełniony wniosek z podpisem wnioskodawcy można składać do 19.08.2022 r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Uwaga: wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kompletność wniosku sprawdzać będzie Komisja, która dokona też oceny merytorycznej wg ustalonych w Regulaminie kryteriów. Dotacja będzie podlegać rozliczeniu na zasadach, które również znajdują się w Regulaminie.
Regulamin udzielania dotacji: Regulamin