Od dnia 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta Starogard Gdański można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 zł.

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Poprawnie uzupełniony i kompletny wniosek składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Wszystkie wnioski złożone po terminie pozostaną nierozpatrzone.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w danym gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe i jest ono zasilane paliwami stałymi oraz zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.).

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe),

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego .

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1477 z późn. zm.).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie następuje w drodze informacji przesyłanej na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wiadomość wraz z zaszyfrowanym załącznikiem PDF wysyłana będzie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański. W celu otwarcia załącznika należy podać PESEL wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

w formie papierowej w siedzibie Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ulicy Gdańskiej 6
w Starogardzie Gdańskim lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim,

w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego,

w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku przez ePUAP:

1. wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać,

2. wniosek zeskanować,

3. zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Przycisk Załatw sprawę,

4. w formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników,

5. podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

UWAGA

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy mają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia. Za fałszywe oświadczenie grozi kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Informacje dodatkowe:

Dodatek węglowy przysługuje:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
  • osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania: