Rada Miasta na sesji w dniu 25 listopada jednogłośnie przyjęła Strategię Rozwoju Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020 – 2036. Opracowanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II.

Strategia rozwoju elektromobilności w Starogardzie Gdańskim powstała jako odpowiedź na wymogi Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument przywołuje m.in. dobre praktyki w zakresie zrównoważonego transportu, krajowe i miejskie dokumenty strategiczne w tym obszarze oraz nakreśla obowiązki nakładane na samorządy w zakresie rozwoju elektromobilności.

Opracowanie zawiera analizy możliwości, precyzuje cele strategiczne, opisuje powiązane z nimi działania oraz przedstawia harmonogram ich wdrażania. Dotyczy to głownie wprowadzania inteligentnych systemów technologicznych SmartCity oraz poprawy jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie nowoczesnych elektrycznych środków transportu i zastąpienie pojazdów spalinowych przez zeroemisyjne.

– Strategia adresowana jest do wszystkich mieszkańców miasta. Chodzi nam nie tylko o sam rozwój Starogardu Gdańskiego w zakresie elektromobilnośći, ale również o zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu ochrony środowiska w tym emisji zanieczyszczeń, korzystania ze zrównoważonego transportu, rozwoju alternatywnych środków podróżowania (np. rowerów i hulajnóg), a także zachęcenie mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Zależy nam na ograniczeniu liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi oraz ogólnej liczby samochodów w mieście. Chcielibyśmy, aby za kilka lat, jeśli chodzi o samochody, po mieście jeździło więcej aut z napędem alternatywnym i z wykorzystaniem mobilności współdzielonej – powiedział zastępca prezydenta ds techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

Latem br. strategia poddana została konsultacjom społecznym. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiety, zamieszczonej na stronie miasta. Ankieta składała się z 14 pytań zamkniętych oraz 1 pytania otwartego, w którym mieszkańcy mogli podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie wdrażania elektromobilności w Starogardzie Gdańskim. Pytania dotyczyły przede wszystkim preferencji lokalnej społeczności w zakresie przemieszczania się po mieście, pokonywane codziennie odległości w drodze do szkoły lub pracy, posiadane środki transportu, czy dotychczasowe doświadczenie w zakresie wykorzystania pojazdów o napędzie elektrycznym.

W badaniach ankietowych, trwających od 29 lipca do 15 sierpnia br. wzięło udział 28 respondentów mieszkających w Starogardzie Gdańskim. Badania pokazały m.in., że mieszkańcy Starogardu Gdańskiego popierają ideę zrównoważonego transportu, czyli ograniczanie podróżowania po mieście prywatnymi samochodami osobowymi, na rzecz częstszego korzystania z transportu publicznego i aktywnych form mobilności – rowerów, hulajnóg i podróży pieszych oraz zwiększenia udziału samochodów zeroemisyjnych.

W pytaniu otwartym często wskazywanym działaniem, które przyczyniłoby się do popularyzacji wykorzystania pojazdów elektrycznych w Starogardzie Gdańskim byłby zakup elektrycznych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dodatkowo wskazywano na konieczność lepszego oznaczenia punktów ładowania pojazdów oraz zwiększenia ich liczby, w tym tzw. punktów szybkiego ładowania. Mieszkańcy sugerowali również dalszy rozwój sieci dróg rowerowych, a w przypadku hulajnóg elektrycznych – postawienie większej liczby stojaków na tego typu pojazdy. Często poruszaną kwestią była także niska częstotliwość kursowania pociągów do Trójmiasta.

Generalnie opisane w Strategii działania mają otworzyć nowe perspektywy rozwoju gospodarczego dla przedsiębiorców związanych z infrastrukturą ładowania pojazdów, zakupem, naprawą i serwisowaniem samochodów zeroemisyjnych oraz obsługą nowych technologii smartcity. Ich zadaniem jest też podniesienie atrakcyjności miasta, zwiększenie komfortu i jakość życia lokalnej społeczności oraz poczucie bezpieczeństwa.

Dokument Strategii rozwoju elektromobilności w Starogardzie Gdańskim opracowano przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II.