Do 30 września 2017 r. właściciele nieruchomości na terenie Starogardu Gdańskiego posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie miasta Starogard Gdański o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański w terminie do 30 września 2017 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 w pok. nr 01 (Biuro Obsługi Klienta), Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 w pok. nr 127 lub na stronie internetowej Urzędu http://www.starogard.pl.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański j. w. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Roman.Lempkowski@um.starogard.pl.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz Straż Miejska będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Starogard Gdański są następujące podmioty:

Druk zgłoszenia do pobrania tutaj: Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków