To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez kontroli gminy. Od 17 czerwca zaczną obowiązywać nowe zasady wycinki drzew.

2 czerwca opublikowano nowelizację ustawy z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja zaostrza złagodzone na początku roku przepisy i przywraca obowiązek zgłaszania chęci wycinki drzew oraz pomiaru obwodów na niższej niż dotąd wysokości. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 17 czerwca br.

Wprowadzone zmiany dotyczą usuwania drzew z prywatnych posesji na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od 17 czerwca właściciele nieruchomości będą musieli zgłaszać chęć wycięcia drzewa do pobliskiego urzędu gminy/miasta. O tym, czy otrzymają zgodę, zadecydują urzędnicy, którzy obejrzą drzewo wskazane do usunięcia na działce oraz dokonają pomiaru obwodu pnia – już nie na wysokości 130 cm, ale niżej – na wysokości 5 cm.

Kiedy zezwolenie nie będzie konieczne?

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wskazane parametry dotyczą drzew, które rosną na działach osób fizycznych, które zgłaszają potrzebę ich wycięcia na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Co jeśli zgoda będzie wymagana?

Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wskazane parametry, właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić chęć usunięcia drzewa do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na działce.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin wskazanego drzewa. Ustali nazwę gatunku drzewa, wykona pomiar obwodu pnia na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin właściwy organ w ciągu 14 dni będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. W praktyce termin ten będzie nieco dłuższy – bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Nie zawsze jednak konieczne będzie wstrzymanie się z usunięciem drzewa do końca ww. terminu. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 14 dni. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin – po otrzymaniu zezwolenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

Kiedy gmina może wnieść sprzeciw, a kiedy musi?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

Organ wnosi sprzeciw:
a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Opłaty

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia, w którym określona zostanie wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody).

Inne zmiany

Ustawa zobowiązała ministra właściwego ds. środowiska do wydania rozporządzenia ws. kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Do tej pory przepisy przewidywały jedynie możliwość wydania takiego aktu, a nie obowiązek. Minister będzie miał 6 miesięcy na przygotowanie tych przepisów.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wejście w życie zmian spowoduje również uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.