PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane miejsce, do którego mieszkańcy, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą samodzielnie dostarczyć odpady komunalne, w szczególności takie, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub takie, których pozbycie się poprzez pojemniki jest problematyczne, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy odpady wielkogabarytowe.

Gdzie znajdują się PSZOK-i przeznaczone dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego?

Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego dostępne są dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Ważne:

1) Do PSZOK można przywieźć wyłącznie odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Starogardu Gdańskiego (nie dopuszcza się dostarczania do PSZOK odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. punkty handlowe i usługowe, zakłady produkcyjne itp.);
2) Odpady, które są dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, muszą być posortowane;
3) Odpady do PSZOK mieszkaniec dostarcza własnym transportem;
4) Odpady zebrane selektywnie PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez mieszkańców – nie wymaga się dodatkowej opłaty;
5) Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych oddawane selektywnie są przyjmowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez mieszkańców, w ilości 1 m3 / rok z gospodarstwa domowego.

PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów, jeśli:

• Ich ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
• Dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,
• Są one nieprawidłowo zabezpieczone,
• Odbiegają właściwościami od odpadów wymienionych powyżej,
• Są zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, ich przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.