Już po raz kolejny mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą starać się o dotację na zadrzewienie, zakrzewienie i ukwiecenie swoich nieruchomości. Miasto ustaliło termin składania wniosków i przygotowało odpowiednie formularze.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Ochrona przyrody polegająca na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański” w 2023 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji dotyczących nasadzenia roślin wieloletnich wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia oraz założenia trawników i/lub łąk kwietnych.

Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok na cel udzielania dofinansowania wynosi 15.000,00 zł.

Dotacja udzielana będzie nieprowadzącym działalności gospodarczej:

a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym.

Warunkami przyznania dotacji będzie wykazywanie się tytułem prawnym władania nieruchomością, na której planuje się urządzenie zieleni lub dysponowanie nieruchomością na podstawie pisemnej zgody pozyskanej od jej właściciela (w formie oświadczenia składanego przez beneficjenta), bezpośrednie przyleganie terenu, na którym ma zostać urządzona zieleń, do terenów publicznych oraz widoczność nasadzeń, tj. brak pełnych ogrodzeń, murów, wysokich żywopłotów, gęstych szpalerów drzew itp. na działce lub jej części, na której planowane są nasadzenia, od strony terenów publicznych oraz przedłożenie oświadczenia właściciela danej nieruchomości o władaniu tą nieruchomością.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie koszty konieczne, obejmujące:

1) zakup materiałów do nasadzeń wieloletnich (drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych/bulwiastych); minimalny obwód pnia sadzonek drzew mierzony na wysokości 100 cm powinien wynosić 12 cm;
2) wymianę gleby na żyzną;
3) wykonanie systemu napowietrzającego – dotyczy drzew;
4) wykonanie stabilizacji (palików i/lub podziemnego systemu stabilizującego) – dotyczy drzew;
5) ułożenie agrowłókniny;
6) ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami lub korą;
7) założenie trawników i/lub łąk kwietnych;
8) zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni;
9) zabiegi zabezpieczające istniejący drzewostan, w tym założenie wiązań i podpór;
10) korowanie,
11) transport nowych nasadzeń, trawników i żyznej gleby na miejsce realizacji zadania.

Dofinansowaniu nie podlegają:

1) opracowanie dokumentacji;
2) wykonanie usług geodezyjnych;
3) uporządkowanie terenu, w tym wywiezienie materiału powstałego w wyniku przeprowadzonych prac;
4) budowa i montaż ogrodzenia;
5) budowa lub modernizacja istniejących ścieżek / alejek;
6) zakup i montaż obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane;
7) zakup i montaż systemów nawadniania i oświetlenia;
8) urządzenie miejsc do rekreacji lub aktywności fizycznej (plac zabaw, siłownia plenerowa);
9) budowa tężni solankowych;
10) założenie monitoringu.

Dotacja nie zostanie udzielona w przypadku przeprowadzenia przez beneficjenta, podczas realizacji zadania, wycinki drzew w dobrym i średnim stanie zdrowotnym. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania) i na daną nieruchomość przysługuje wyłącznie jeden raz.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 75% poniesionych kosztów koniecznych, nie większej niż 3.000,00 zł brutto. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych i koniecznych kosztów realizacji przedsięwzięcia, po jego zakończeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu pn. „Ochrona przyrody polegająca na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański” powinny złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 lub do Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6, w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określa UCHWAŁA NR LIX/703/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18, w Biurze Obsługi Klienta, pok. Nr 1 przy ul. Gdańskiej 6 oraz na stronach internetowych http://www.starogard.pl   i  http://www.czystemiasto.starogard.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
– Regulamin: W Zielone Gramy 2023 – regulamin
– Wniosek o udzielenie dotacji: wniosek o udzielenie dotacji
– Wniosek o rozliczenie dotacji: wniosek o rozliczenie dotacji