W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański”, Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego. 

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz w 2021 roku planują:

• zlikwidować płyty azbestowe z dachu lub elewacji budynku lub obiektu jw. albo składują płyty azbestowe pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;
• usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.

Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański i może stanowić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta) i uzależniona będzie od planowanych kosztów, określonych we wniosku oraz wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 18, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021 r. Formularz wniosku dostępny jest:
• na korytarzu przed wejściem do Wydziału Ochrony Środowiska na ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
• w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01),
• na stronach internetowych Urzędu: starogard.pl oraz czystemiasto.starogard.pl.

Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 30.04.2020 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Formularze do pobrania:
Wniosek 2021 -azbest
Informacja-o-wyrobach-zawierających-azbest
Ocena-załącznik-do-wniosku