OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2017 wykonać demontaż płyt azbestowych z dachu lub elewacji budynku, lub składują płyty azbestowe na terenie nieruchomości.
Zasady dofinansowania zadań

  1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty : demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest,poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
  2. Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański , może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.
  3. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczone w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
  • nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  • nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok.
nr 01, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2017r. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 – pok. nr 127, Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 – kancelaria podawcza pok. nr 01 , oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 04.04.2017 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak

 

Pliki do pobrania: