Starogard Gdański, 01.03.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz w 2024 roku planują:

  • zlikwidować płyty azbestowe z dachu, elewacji budynku lub obiektu jw. albo składują płyty azbestowe, pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;

  • usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.

Wysokość dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański i może stanowić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Starogard Gdański) i uzależniona będzie od wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

    • w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta) lub

    • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 lub

    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP.

Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2024 r.

Formularze wniosków dostępne są:

  • na korytarzu przed wejściem do Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),

Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 30.04.2024 r., będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania: