Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż zmieniają się formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na skutek wejścia w życie Uchwały Nr LXIX/793/2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 kwietnia 2024 r. od dnia 23 maja 2024 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na nowym formularzu.

Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji związane jest ze zmianą wzoru tytułu wykonawczego, do wystawienia którego niezbędne są dodatkowe dane.
Na nowych wzorach deklaracji pojawiło się kilka modyfikacji. Zmianie uległa tabela dotycząca danych identyfikacyjnych składającego deklarację. Nowe formularze zawierają dodatkowe pola, w które obowiązkowo należy wpisać takie dane jak:
1) w przypadku osób fizycznych:
• imię ojca
• imię matki
• data urodzenia zobowiązanego do złożenia deklaracji
2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Osoby i podmioty, które złożyły deklaracje przed 23.05.2024 r., nie muszą robić tego ponownie na nowych wzorach. Nie zmieniają się również zasady składania deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.
Wszelką pomoc związaną z deklaracjami można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, który znajduje się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim. Deklaracje można składać również w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej „ePUAP”.

Deklaracja o wysokości opłaty – zamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty – niezamieszkałe

Zalącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciel nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków)

Załącznik nr 2 do deklaracji (nieruchomości wielolokalowe)