W związku z unieważnieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018” Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do nowego konkursu pn. „W ymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Tym samym zachęca mieszkańców do wymiany kotłów opalanych węglem lub koksem na piec gazowy bądź olejowy, na pompę ciepła lub kotły opalane biomasą (5 klasy). Mieszkańcy mogą też podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Dofinansowaniu podlegać będą również elektryczne źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 18 lub w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Gdańskiej 6,(w kancelarii podawczej, pok. nr 01).

Plik do pobrania:

Wniosek będzie tez dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska na ul. Zblewskiej 18, w kancelarii podawczej Urzędu Miasta, pok. nr 01 na ul. Gdańskiej 6 oraz na stronie internetowej www.czystemiasto.starogard.pl.

Zwrot do 30 %

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 30 % kosztów kwalifikowanych zadnia (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW w Gdańsku „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”)

Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,

c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie miasta Starogard Gdański i dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części:

– należących do osób fizycznych,
– należących do jednostek samorządu terytorialnego,
– w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski, które wpłyną po dniu 17 sierpnia br. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Program ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

Załącznik –  treść ogłoszenia prezydenta miasta o przystąpieniu do konkursu