Starogard Gdański, 02.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz w 2022 roku planują:

  • zlikwidować płyty azbestowe z dachu lub elewacji budynku lub obiektu jw. albo składują płyty azbestowe pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;

  • usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.

Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański imoże stanowić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta) i uzależniona będzie od wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2022 r. Formularz wniosku dostępny jest:

  • na korytarzu przed wejściem do Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),

Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 30.04.2022 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Pliki do pobrania: