Od 2 do 30 listopada 2017 r. w Starogardzie Gdańskim przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy i szczurów oraz zapobieganie przenoszeniu chorób zakaźnych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Deratyzacji zostaną poddane piwnice i zsypy oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Starogardu m.in. zakłady pracy, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, gospodarcze, produkcyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, gospodarstwa rolne, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady itp., urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.

Trutkę należy wyłożyć w dniach od 2 do 10 listopada i pozostawić do dnia 25 listopada uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. Od 26 do 30 listopada należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe gryzonie.

Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: UWAGA TRUCIZNA! Takie miejsca powinny być stale nadzorowane.

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem akcji sprawować będzie Straż Miejska.

Pamiętajmy, że efekty deratyzacji będą widoczne tylko wówczas, gdy wszyscy w tym samym czasie zastosują się do powyższych zaleceń.

Szczegóły dotyczące akcji w załączniku: Zarządzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji w Starogardzie Gdańskim