Od 1 stycznia 2020 roku segregacja odpadów nie jest już wyborem, lecz obowiązkiem. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy w 2017 roku zadeklarowali zbiórkę nieselektywną, do 10 lutego powinni złożyć nową deklarację. Zmianie ulegają też zasady przyznawania ulg w opłatach za śmieci.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji będzie dotyczył właścicieli nieruchomości:

– zamieszkałych, którzy do tej pory deklarowali nieselektywny sposób zbiórki odpadów (termin złożenia – do 10 lutego 2020 r.)

– zamieszkałych, którzy do tej pory odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywali we własnym zakresie w kompostowniku (termin złożenia – do 10 lutego 2020 r.)

– zamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z ulgi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodzin wielodzietnych (termin złożenia ustalony zostanie w momencie wejścia w życie nowej uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty  – tj. po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego)

– niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (termin złożenia – do 10 lutego 2020 r.)

WAŻNE! W pozostałych przypadkach właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie którego będą obowiązani do wnoszenia opłaty w wysokości wskazanej w zawiadomieniu.

Segregacja

Sposób segregacji odpadów się nie zmienia. Odpady u źródła należy segregować na 5 frakcji, tj. bio, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane z zastrzeżeniem, że ze strumienia odpadów, oprócz tych 5 frakcji, należy dodatkowo wydzielić:

– odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady jak świetlówki, rtęciówki, paliwa, oleje silnikowe i hydrauliczne, smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne itp.,
– przeterminowane leki i chemikalia, do których należy zaliczyć takie odpady jak detergenty, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach,
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do którego należy zaliczyć sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne,
urządzenia pomiarowe itp.,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe, tzn. niemieszczące się na danej nieruchomości, ze względu na swoje rozmiary i masę, w pojemnikach o pojemności do 1100 l, do których należy zaliczyć takie odpady jak stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów
itp.,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały
budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.,

Pojemniki

W przypadku pojemników na odpady obowiązywać będą dotychczasowe zasady, tj. właściciele nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych wielolokalowych otrzymają komplet 5 pojemników do segregacji na każdą z 5 frakcji, natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych wyposażani są lub zostaną w 4 pojemniki (na bio, szkło, metale i tworzywa sztuczne i zmieszane) oraz worek na papier.

Segregacja odpadów na nieruchomościach, na których do tej pory nie była prowadzona selektywna zbiórka śmieci, obowiązywać będzie od momentu pojawienia się na posesji pojemników jw.

Pojemniki będą różnić się kolorami. Dodatkowo zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami. Pojemnik na bio będzie miał kolor brązowy, pojemnik na szkło – kolor zielony, pojemnik na papier – kolor niebieski, pojemnik na metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, pojemnik na zmieszane – kolor czarny.

PUK „Starkom” do 30 czerwca 2022 r., sukcesywnie wymieni wszystkie pojemniki, które obecnie nie posiadają odpowiedniej kolorystyki i oznaczeń.

Istotna zmiana, jaka nastąpi od 1 stycznia 2020 roku, dotyczyć będzie tylko i wyłącznie odpadów bio. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, który do 10 lutego złoży nową deklarację, w której zadeklaruje kompostowanie odpadów bio na terenie swojej posesji, będzie zwolniony z posiadania pojemnika na odpady bio. Jednocześnie pomniejszy swoją miesięczną opłatę za wywóz odpadów o 6 zł, gdyż w takim przypadku nie będzie realizowany odbiór tych odpadów z posesji. Przy czym Miasto zastrzega, że w przypadku kontroli nieruchomości ze strony pracowników Urzędu Miasta pod kątem posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, w przypadku  stwierdzenia niezgodności stanu fizycznego z deklarowanym, prawo do zwolnienia w części z opłaty z tego tytułu będzie odbierane. 

Ulgi

2 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne według definicji z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady zagospodarują we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku. 

W styczniu, najdalej w lutym 2020 r. ulga dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, przestanie obowiązywać w dotychczasowej formule. Nowe zasady przyznawania ulg będą zgodne z aktualnymi wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która jasno określiła, iż ulga musi być wyrażona kwotowo, nie można różnicować jej wysokości np. ze względu na powierzchnię zajmowanego przez rodzinę wielodzietną lokalu mieszkalnego, a przede wszystkim nie można warunkować jej przyznania np. posiadaniem aktualnych Kart Dużej Rodziny. W związku z tym ustalono, że nowa ulga wyniesie 2 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego i będzie przysługiwać wszystkim właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne według definicji z ustawy o KDR z mocy prawa. Skutkiem tej interpretacji przepisów będzie zwiększenie zakresu osób uprawnionych do ulgi, co determinuje ustalenie jej wysokości na dużo niższym poziomie, niż do tej pory.