W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz w 2023 roku planują:

• zlikwidować płyty azbestowe z dachu lub elewacji budynku lub obiektu jw. albo składują płyty azbestowe pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;
• usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.

Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański i może stanowić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta) i uzależniona będzie od wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2023 r. Formularz wniosku dostępny jest:

• na korytarzu przed wejściem do Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
• w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01),
• na stronach internetowych Urzędu: www.starogard.pl oraz www.czystemiasto.starogard.pl.

Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 30.04.2023 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja-o-wyrobach-zawierających-azbest

Ocena-załącznik-do-wniosku

Azbest 2023 – wniosek

Azbest 2023 – ogłoszenie