Informujemy, że w 2021 r. w Gminie Miejskiej Starogard Gdański w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” usunięto ponad 100 ton wyrobów zawierających azbest.

Zadanie związane z usuwaniem azbestu jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.
W dniu 11 października 2021 r., po pozytywnej akceptacji wniosku, podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie ww. zadania w kwocie 29 400,00 zł w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Zutylizowanie odpadów zawierających azbest, pochodzących z terenu Starogardu Gdańskiego, możliwe było dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonawcą prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański była firma P.H.U. US – KOM ROBERT KOŁODZIEJSKI z Gostynina.
Powyższe prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową.

Całkowity koszt zadania wyniósł 54 687,95 zł brutto, z czego 29 400,00 zł pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a pozostała część, tj. 25 287,95 zł, z budżetu gminnego. W ramach konkursu zakwalifikowano do realizacji 35 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański. W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto planowany efekt ekologiczny i zlikwidowano azbest w łącznej ilości 106,270 Mg, z czego:
• demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stanowiły 54,920 Mg,
• zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stanowiło 51,350 Mg.

Przypominamy, że wyroby, które zawierają azbest, muszą zostać zutylizowane do 2032 r. Pamiętajmy również o obowiązku corocznej oceny wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zwierających azbest. Taka ocena jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, a także pozwala na oszacowanie czasu utylizacji danego produktu zawierającego azbest.

Należy pamiętać, że wyroby zawierające azbest, w celu bezpiecznego użytkowania, należy:

1) odpowiednio zabezpieczyć i pokryć je lub ich powierzchnie zawierające azbest szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest posiadających odpowiednia aprobatę techniczną;
2) wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną przy pracach zabezpieczających.
Najlepszym jednak sposobem, aby nie narażać zdrowia zarówno swojego jak i innych, bo przypomnijmy azbest wykazuje działanie rakotwórcze, jest profesjonalna utylizacja wyrobów zawierających azbest.
Więcej informacji na temat azbestu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Usuwanie-azbestu