Informujemy, że rozpoczęcie naboru wniosków w ramach 3 edycji Programu „Mój Prąd” planowane jest na 1 lipca 2021 r.

Program „Mój Prąd” to forma dofinansowania osób fizycznych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także dodatkowych urządzeń służących poprawie autokonsumpcji energii elektrycznej.

Wszelkie informacje na temat nowej edycji programu „Mój Prąd” dostępne będą na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/.

Program „Mój Prąd” cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 r.” – informuje minister Kurtyka.

To program przyjazny dla użytkownika. Jednak w trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów” – wyjaśnia.

Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru (ale po 31.01.2020 r.) będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW trwają jeszcze dyskusje na temat poziomu dofinansowania, zakresu rzeczowego inwestycji oraz rozszerzenia programu o punkty ładowania dla samochodów elektrycznych, inteligentny system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

O dofinansowanie przedsięwzięć z Mojego Prądu mogą się ubiegać osoby fizyczne, które w swoich gospodarstwach domowych wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, a także mają zawartą umowę regulującą wprowadzanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także dodatkowych urządzeń służących poprawie autokonsumpcji energii elektrycznej.

Nabór prowadzony będzie od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 rok, składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.