Osiągnięte przez Gminę Miejską Starogard Gdański oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Pomimo znacznej poprawy w ostatnich latach w zakresie selektywnej zbiórki, daleko w naszym kraju do realizacji idei „społeczeństwa recyklingu”, które nie tylko unika wytwarzania odpadów, lecz także wykorzystuje je w charakterze surowców. Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami unijnymi Polska powinna w 2020 r. osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w Polsce w 2014 r. wyniósł 21%).

Rewolucyjne zmiany w gospodarowaniu odpadami mają właśnie na celu wypracowanie systemu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w którym przestrzegane są zasady postępowania z odpadami zgodnie z ustaloną hierarchią. W pierwszej kolejności należy dążyć do zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenia ich niebezpiecznych właściwości. W kolejnym kroku – trzeba wykorzystywać ich cechy materiałowe i energetyczne. Ostatecznym, jednak najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami, jest ich składowanie na składowiskach.

Jak jest w Starogardzie Gdańskim?

ROK 2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r.:

0 % (poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 powinien być mniejszy niż 45%)

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r.:

29,30 % (wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2017 r.
– 20%)

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r.:

100% (wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2017 r. – 45%)

Jakie cele ekologiczne musi osiągnąć Starogard Gdański do 2020 roku?

Co najmniej 50% papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyrzucanego w mieście musi być poddane recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu)

Co najmniej 70% – odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrzucanych w mieście musi być przygotowane do ponownego użycia i odzysku z zastosowaniem bezpiecznych metod.

Gmina musi także ograniczyć ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:

Od 16 lipca 2020 r. – odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 35% (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na składowisku odpadów – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

Stosuj te zasady, aby zapobiegać powstawaniu odpadów:

1. Robiąc zakupy kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

2. Nie marnuj żywności.

3. Wybieraj produkty ze znakiem eko (etykiety umieszczane na opakowaniu informują o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska).

4. Kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych.

5. Korzystaj z produktów wielokrotnego użycia, w tym opakowań, toreb, naczyń. Unikaj jednorazowych plastikowych sztućców, papierowych talerzyków, kubków itp.

6. Wypożyczaj (a nie kupuj) rzadko stosowany sprzęt i narzędzia.

7. Ogranicz korespondencję papierową. Zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków, wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej.

8. Korzystaj z poczty elektronicznej.

9. Drukuj dwustronnie.

10. Korzystaj z urządzeń o dłuższym okresie użytkowania (np. akumulatory, a nie baterie).

11. Zanim wyrzucisz odpady zebrane selektywnie przygotuj je tak, aby nadawały się do recyklingu (usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki, resztki żywności).

12. Rzeczy używane, których nie potrzebujesz (np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki, sprzęt sportowy) oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.

13. Kompostuj odpady zielone ulegające biodegradacji, jeśli masz możliwość.

14. Korzystaj z sieci napraw sprzętu elektrycznego i elektronicznego.