Przypominamy, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem ustawowym właściciela nieruchomości, wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W sprawie możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK Spółka z o.o. pod numerem telefonu 58 5601478 lub pod adresem e-mail: bok@star-wik.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylenie się od powyższych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w mieście
Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
W związku z powyższym mieszkańcy, którzy do tej pory nie przekazali pisemnej informacji na temat odprowadzania nieczystości ciekłych, proszeni są o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przekazanie go do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Zblewska 18 lub do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6 lub przesłanie skanu na adres e-mail: srodowisko@um.starogard.pl

Zgłoszenie: Zgłoszenie-do-ewidencji-zbiorników-bezodpływowych-lub-przydomowych-oczyszczalni-ścieków (Ankieta)

Dla Państwa wygody ankieta została również zamieszczona do pobrania na stronie: www.starogard.pl lub www.czystemiasto.starogard.pl

Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w mieście.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczenia opłaty za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z powyższym od 1 października 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański będzie prowadzona kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontroli będą podlegały: umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.
Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Starogard Gdański prowadzą następujące podmioty (stan na dzień 15.05.2021 r.):