Każdego roku pielęgnujemy przydomowe ogrody oraz działki ogrodnicze i rekreacyjne. Pamiętajmy jednak, że na tych terenach obowiązuje zakaz spalania odpadów ulegających biodegradacji.

Obowiązujący w Starogardzie Gdańskim system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór bioodpadów, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie w przydomowych ogrodach trawy, gałęzi i liści, a także innych odpadów powstałych po porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi m. in. kara grzywny w wysokości do 5000 złotych.

Kary za wypalanie traw oraz niezgodne z prawem spalanie odpadów przewiduje wiele aktów prawnych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami lub urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, ale jedynie wówczas, gdy odpady te NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański określa, że wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady z ogrodów i parków, takie jak trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania. Zatem spalanie tego typu odpadów w ogniskach jest niedopuszczalne.

W myśl art. 191 ww. ustawy kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych).
Ponadto, na podstawie kodeksu wykroczeń, zabronione jest także wypalanie traw. Nie dość, że proceder ten przynosi znaczne szkody środowisku, co pokazały np. ostatnie pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym, to zgodnie z kodeksem wykroczeń każdy, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Z kodeksu karnego natomiast wynika, że osoby które poprzez wypalanie traw sprowadzają zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlegają karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzenie zaś bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Apelujemy więc o rozsądek i niestwarzanie uciążliwości i zagrożeń dla środowiska oraz ludzi poprzez powstrzymanie się od wypalania traw, czy spalania odpadów biodegradowalnych w ogniskach, co również uchroni nas od narażenia się na sankcje karne czy finansowe.