Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania od 27 października 2021 roku do 5 listopada 2021 roku, wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, położonych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Wnioski o udzielenie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub ich częściach, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, mogą składać właściciele nieruchomości będący:

1) osobami fizycznymi,
2) jednostkami samorządu terytorialnego,
3) reprezentantami wspólnot mieszkaniowych.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej, polegające na likwidacji kotłów i pieców opalanych paliwem węglem, koksem lub drewnem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

1) kotłem zasilanym gazem;
2) podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej;
3) elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynku.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
1) dokumentację i nadzór techniczny,
2) demontaż istniejącego źródła ciepła,
3) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
4) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy ostatecznego. Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, rachunku bądź równoważny dokument księgowy.
Dofinansowanie w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 r. udzielane będzie w wysokości 25% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, wynikających z przedstawianych rachunków i faktur, ale nie większej niż 38 500,00 zł.
Właściciele nieruchomości wielorodzinnych lub ich części, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do wymiany dotychczasowych, nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański na ul. Gdańskiej 6 – w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01) lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 18 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP (jako pismo ogólne kierowane do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2021 r.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku określa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/463/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku, zgodnie z którym:
1) dotację może otrzymać osoba fizyczna lub podmiot, która/-y w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański w ogłoszeniu o naborze wniosków złożył kompletny wniosek w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad;
2) osoba fizyczna lub podmiot może otrzymać dofinansowanie na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”, jeżeli koszty poniesione przez Wnioskodawcę nastąpiły w 2021 r. po wejściu w życie ww. uchwały i podpisaniu umowy z beneficjentem. Podstawę refundacji kosztów stanowi umowa zawarta między Wnioskodawcą, a Gminą Miejską Starogard Gdański, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) osoba fizyczna lub podmiot otrzymujący dotację na prace związane z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem, koksem lub drewnem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, podłączeniem się do sieci ciepłowniczej lub elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynku obowiązana/-y jest do ich zakończenia i rozliczenia na następujących zasadach:
a) beneficjent obowiązany jest do zakończenia prac i rozliczenia dotacji nie później niż do dnia 30.11.2021 r.,
b) dla rozliczenia udzielonej dotacji i potwierdzenia wykonania zadania beneficjent przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji (formularz wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad) wraz z:
• fakturami za zakres prac objętych dofinansowaniem, wystawionych na wnioskodawcę;
• oświadczeniem o likwidacji pieca lub kotła opalanego węglem lub drewnem;
• oświadczeniem o wykonaniu obowiązków dotyczących prowadzonych robót budowlanych wynikających z ustawy Prawo budowlane;
• oświadczeniem o zapewnieniu ostatecznego utrzymania osiągniętego w wyniku realizacji zadania efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie co najmniej 3 lat od daty rozliczenia zadania,
c) środki finansowe w ramach dotacji zostaną przekazane beneficjentowi w terminie do 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie dotacji, ale nie później niż do 31.12.2021 r.

Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta Starogard Gdański) i uzależniona będzie od planowanych kosztów, określonych we wniosku oraz wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska, ul Zblewska 18, w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 01, ul. Gdańska 6 oraz na stronach internetowych www.starogard.pl lub www.czystemiasto.starogard.pl
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek wielorodzinne