Najważniejsze informacje Jak wypełnić? Gdzie wysłać?…

Deklaracja – to dokument, w którym właściciel nieruchomości określa w jaki sposób będzie zbierał odpady oraz ile zapłaci za wywóz śmieci. Deklaracje należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2016 roku.

  • Deklarację dla nieruchomości zamieszkałej wielolokalowej, czyli dla wszystkich mieszkańców bloków i wspólnot mieszkaniowych wypełnia ich zarządca. Ta sama zasada dotyczy innych zarządców nieruchomości wielolokalowej.
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz niezamieszkałych wypełniają deklarację samodzielnie.

Termin i miejsce złożenia deklaracji:

  • Deklarację należy złożyć w Budynku Urzędu Miasta lub w siedzibie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska lub przesłać na
    adres Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200, Starogard Gdański.

Ważne!

Deklaracji nie należy przesyłać mailem ani faksem. Można ją złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do tego wymagany jest bezpieczny podpis
potwierdzony profilem ePUAP.

– Właściciel nieruchomość zamieszkałej jednorodzinnej, który będzie prowadził zbiórkę selektywną odpadów komunalnych – wypełnia część H1 i H3

– Właściciel nieruchomości zamieszkałe jednorodzinnej, który będzie prowadził zbiórkę nieselektywną odpadów komunalnych – wypełnia część I1 i I3

-Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który będzie prowadził zbiórkę selektywną odpadów komunalnych – wypełnia część H2 i H3

– Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który będzie prowadził zbiórkę nieselektywną odpadów komunalnych – wypełnia część I2 i I3

– Właściciel nieruchomości mieszanej (lokale zamieszkałe i niezamieszkałe), który będzie prowadził zbiórkę selektywną odpadów komunalnych – wypełnia część
H1 i H2 oraz część H3, w której podsumowuje zadeklarowane wartości.

-Właściciel nieruchomości mieszanej (lokale zamieszkałe i niezamieszkałe), który będzie prowadził zbiórkę nieselektywną odpadów komunalnych – wypełnia
część I1, I2 i I3

Weryfikacja danych:

Niezłożenie deklaracji w przewidzianym terminie do 30 listopada 2016 roku będzie skutkować ustaleniem opłaty za odpady w drodze decyzji
administracyjnej.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za odpady np. zmiana powierzchni lokalu mieszkalnego, przystąpienia lub
odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny, zbycia nieruchomości lub zwiększenia albo zmniejszenia liczby zamieszkujących w niej osób.

Wszelkie zmiany należy zgłosić w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym, właściciel nieruchomości zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
W razie potwierdzenia nieprawidłowości zostanie wydana decyzja o zwiększeniu opłaty.

Wypełnione wzory deklaracji: